HUISHOUDELIJK REGLEMENT  "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

 

Art. 1

De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk,
gemeente Delfzijl.

Art. 2

De doelstelling van de vereniging is lijkbezorging te Spijk.
De vereniging tracht dit te bereiken door:
a. Dienstverlening bij begrafenissen en crematie;
b. De instandhouding en exploitatie van de algemene begraafplaats gevestigd aan de Hoofdweg-Zuid te Spijk.

Art. 3

De geldelijke middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. verkoop graven;
c. het ontvangen van legaten;
d. alle andere wettige middelen.

Art. 4

Leden zijn gewone en/of ereleden. Gewone leden zijn degene die bij het begin van een boekjaar de wettelijke leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.
Als leden kunnen met inachtneming van het bovenstaande worden toegelaten:
a. alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden die een economische eenheid vormen en notarieel een samenlevingscontract hebben opgesteld;
b. de als bij a. omschreven leden, inwonende kinderen beneden de leeftijd van 18 jaren, zulks ter beoordeling van het bestuur;
c. ereleden zijn leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen, als zodanig zijn benoemd, op grond van bijzondere diensten aan de vereniging betoond.   

Art. 5

De contributie is vastgesteld in een tarief voor:
a. alleenstaanden (nimmer gehuwd geweest);
b. gehuwden en samenwonenden zoals omschreven in art. 4 onder sub. a. in combinatie met de leden zoals in art. 4, sub b.
Mocht door overlijden, of andere oorzaken de gezinssituatie zich wijzigen dan blijft het tarief voor gehuwden cq samenwonenden gehandhaafd.
De contributie dient voor 31 december van het lopende jaar betaald te worden voor het komende jaar en wel d.m.v. een kwitantie of acceptgirokaart.

  Art. 6

Indien iemand bij vestiging in Spijk zich niet direkt aanmeldt als lid, doch dat in een later stadium alsnog doet, is een achterstallige contributie verschuldigd.
Wie in het lopende jaar lid wordt betaalt contributie over het gehele jaar. Het tarief voor begrafenissen van niet-leden wordt door het bestuur vastgesteld.

Art. 7

Leden die als lid willen bedanken moeten dit voor 1 december van een lopend jaar schriftelijk aan de secretaris mededelen.
Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd wegens wanbetalen.
Verhuizing uit Spijk behoeft geen reden te zijn om te bedanken als lid, doch bij een eventueel gebruik van diensten van de uitvaartvereniging dient men de kosten voor vervoer naar Spijk voor eigen rekening te nemen.
Ook leden van de vereniging die voor crematie kiezen kunnen lid blijven.

Art. 8

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Deze worden door de leden op de jaarvergadering aanwezig gekozen.
Funkties worden onderling verdeeld. Jaarlijks treedt volgens rooster een bestuurslid af. Het aftredend bestuurslid kan zich slechts eenmaal herkiesbaar stellen voor nog een periode van 5 jaar.
Wanneer er niet meer dan twee tussentijdse vacatures ontstaan, wordt met de benoeming van nieuwe bestuursleden gewacht tot de eerstkomende algemene vergadering.
Zijn er meer dan twee vacatures, dan wordt een buitengewone algemene vergadering binnen 14 dagen vastgesteld die in de benoeming voorziet.
De nieuw-benoemde treedt in dit geval af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Art. 9

Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten.
Alle besluiten van het bestuur moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij tweemaal staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
In elke bestuursvergadering moeten tenminste 3 leden aanwezig zijn.
Het bestuur ontvangt schadeloosstelling voor de noodzakelijk te maken kosten voor de vereniging.

Art. 10 

Het bestuur zorgt voor de handhaving van de statuten en het reglement en is belast met het uitvoeren van besluiten welke in een jaarvergadering zijn genomen.

 Art.11

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en tekent met de secretaris de notulen en alle uitgaande stukken van de vereniging.
De secretaris maakt van de vergaderingen aantekeningen van wat er tijdens de vergadering wordt behandeld, en leest de notulen van elke voorgaande vergadering, die na goedkeuring worden getekend.
Hij maakt een ledenlijst en houdt deze bij. Voorts houdt hij een register bij waarin wordt aangetekend waar en wanneer iemand op de begraafplaats is begraven.
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging.

Art. 12

Voor begrafenissen wordt een begrafenisauto beschikbaar gesteld met max. 4 dragers en een voorganger. De dragers, voorganger en grafdelver worden door het bestuur benoemd dat ook het salaris regelt.
Voor een crematie wordt een bedrag uitgekeerd.

Art. 13

Een aanvraag voor een begrafenis of crematie dient bij de voorganger te geschieden, die hiervan kennis geeft aan het bestuur.

Art. 14

Alle benodigde kleding voor de dragers is voor rekening van de vereniging en blijft eigendom van de vereniging.
De dragers dienen te zorgen dat de kleding in een goede staat verkeert.
Deze kleding mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Art. 15

De voorganger en de dragers dienen tijdig voor een uitvaart aanwezig te zijn, en zullen de uitvaart met gepaste eerbied en orde verrichten.
De voorganger dient zich te gedragen overeenkomstig de afspraken met het bestuur.
De dragers zullen de opdrachten van de voorganger stipt uitvoeren.
De voorganger dient ook op de terugweg voor te gaan.

Art. 16

Voor het begraven van een kinderlijkje beneden de leeftijd van drie maanden kan een auto beschikbaar worden gesteld.

    Art. 17

Uit de kas kunnen de volgende kosten worden betaald:
a. kosten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen;
b. kosten voor onderhoud van de begraafplaats;
c. kosten secretaris en penningmeester;
d. alle andere kosten die ten behoeve van de vereniging zijn gemaakt, of die ten laste van de vereniging komen.

Art. 18

Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, welke loopt van 1 januari t/m 31 december, een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter, of van het bestuur, of op schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden.

Art. 19

Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, waar ieder lid een stem heeft. Hierbij zij opgemerkt dat gehuwden en samenwonenden,  zoals omschreven in art. 4a, een stem hebben.
Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Art. 20

Op de algemene vergadering brengt de secretaris verslag uit over de toestand van de vereniging in het algemeen. De penningmeester doet verslag van zijn beheer betreffende de financiele toestand van de vereniging.
De rekening en verantwoording van de penningmeester zullen door drie leden buiten het bestuur worden onderzocht (de z.g. kascommmissieleden) en zullen van hun bevindingen verslag uitbrengen op bovenvermelde vergadering.
De commissieleden (4) worden op de algemene vergadering gekozen, waarvan volgens rooster er ieder jaar een moet aftreden (De laatst gekozene is reserve).
Voorstellen van ingrijpende aard moeten, om in de eerstvolgende vergadering in behandeling te worden genomen, voor 1 december voorafgaande aan deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

Art. 21

Eigenaren van graven hebben het recht met toestemming van het bestuur op hun graven, monumenten, zerken bloemen of i.d. te plaatsen mits het niet buiten het graf reikt. (niet hoger dan 1.50m.)
Zij zijn verplicht de ingebruikgenomen graven goed te onderhouden.
Bij het in gebreke blijven zal het bestuur hun aanmanen zulks alsnog te doen. Wordt hieraan binnen twee maanden niet voldaan, kan het bestuur, na herhaalde aanmaningen, tot algehele opruiming van de graven overgaan.

Art. 22

Het plaatsen van gedenkstenen en grafversieringen schiedt op aanwijzing van het bestuur, tegen een te bepalen vergoeding.

Art. 23

Legaten bestemd voor onderhoud van graven worden bij een bank belegd, terwijl de verkregen rente dient voor onderhoud van de graven terwijl 10% van de verkregen rente ten bate komt van de vereniging voor administratiekosten.

Art. 24

Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten, om in de eerstkomende vergadering behandeld te worden, voor 1 december daaraan voorafgaande, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Voor een wijziging wordt een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.

Art. 25

In alle zaken waarin de reglement niet voorziet beslist het bestuur.

   Art. 26

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van de algemene vergadering.

 

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van: 25 maart 1992.

 

    Het bestuur van de
"Uitvaartvereniging Spijk"

K. Hoving, voorzitter
W. Dijkhuis, secretaris
P. Pijper, penningmeester
D. Oosterhuis, lid
H. West, lid

 

« Terug

@ Copyright 2002-2021 Uitvaartvereniging Spijk