Op woensdag 16 maart 2005 was de eerste bestuursvergadering van 2005 in het theehuis 't Spoarbaankhoes.
 

Hierbij waren buiten het bestuur 3 heren aanwezig van Uitvaartverzekeringen Twenthe N.V. te weten de Martin Nijboer, Henk Schreiber en Klaas Zweep. 
Klaas Zweep is vertegenwoordiger van Twenthe in deze regio en waarschijnlijk wel eens bij u aan de deur geweest.

Behalve uitvaartverzekeringen houdt Twenthe zich ook bezig met personen die de leeftijd van 18 jaar bereiken te bezoeken en met de Contributie-inning.

De punten die o.a. op de agenda stonden

* Grondverkoop aan particulieren
* Zelfevaluatie
* Eventuele aktiviteiten ivm 150 jarig bestaan begraafplaats in 2006
* Stichtingszaken

Het was een geslaagde avond en de samenwerking met Twenthe is naar ieders tevredenheid.
____________________________________________________________________

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Spijk. De vergadering wordt gehouden op woensdag 6 april 2005 in Theehuis "'t Spoarbaankhoes" te Spijk. Aanvang 20:00 uur.

De volgende punten zullen ter tafel komen:

  1.    Opening door de voorzitter Th.J. Pastoor.
  2.    Mededelingen en vaststelling agenda.
  3.    Ingekomen stukken.
  4.    Behandeling en vaststelling verslag 25 maart 2004.
  5.    Jaarverslag 2004.
  6.    Gedenken van de overledenen in het jaar 2004.
  7.    Financieel jaarverslag 2004.
  8.    Verslag kascommissie.
  9.    Verkiezing kascommissie.
10.    Verkoop en aankoop grond, toestemming van de vergadering.
11.    Mededelingen over 150 jaar  begraafplaats te Spijk.
12.    Mededelingen vanuit de stichting.
13.    Rondvraag.
14.    Sluiting.

        Het bestuur.

 

« Terug

@ Copyright 2005 Uitvaartvereniging Spijk