Agenda ledenvergadering dinsdag 27 maart 2007
Aangvang 20:00 uur in Pro Rege.

Agenda
1.    Opening door de voorzitter Th.J. Pastoor
2.    Vaststelling agenda /Ingekomen stukken
3.    Behandeling verslag ledenvergadering 30 maart 2006
4.    Jaarverslag secretaris over 2006
5.    Gedenken overledenen
6.    Jaarverslag penningmeester over 2006
7.    Verslag en bevindingen kascommissie
8.    Benoeming nieuw lid kascommissie
9.    Bestuurverkiezing:
       Aftredend en niet herkiesbaar: de heer C.A. Tukker
       Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Th.J. Pastoor
       In de ontstane vacature penningmeester stelt het bestuur
       de heer B.H. van Dijken voor.
       In de ontstane vacature voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld.
10.
  Lezing door de heer Reint Wobbes
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Zie nadere toelichting op deze agenda elders in dit blad.

Alle leden van harte welkom.

Het bestuur

 

« Terug

@ Copyright 2007 Uitvaartvereniging Spijk