Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering 25-03-2008
Dinsdag 25-03-2008 is ons jaarlijkse ledenvergadering. Hierbij treft u de agenda aan.
Het is te hopen dat er meer mensen komen dan gebruikelijk is.

UITVAARTVERENIGING SPIJK

 

Ledenvergadering op dinsdag 25 maart 2008.

 

Aanvang 20.00 uur in Pro Rege.

 

AGENDA

 

1.       Opening door de vice-voorzitter D. v.d. Woude

2.       Vaststelling agenda /Ingekomen stukken

3.       Behandeling verslag ledenvergadering 27 maart 2007

4.       Jaarverslag secretaris over 2007

5.       Gedenken overledenen

6.       Jaarverslag penningmeester over 2007

7.       Verslag en bevindingen kascommissie

8.       Benoeming nieuw lid kascommissie

9.       Contributieverhoging

10.   Bestuurverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: de heer F. Bultena

Aftredend en niet herkiesbaar: de heer D. v.d. Woude

In de ontstane vacature beheer begraafplaats stelt het bestuur de heer T. Stoppels voor.

In de vacante vacature voorzitter stelt het bestuur de heer Th.J. Pastoor voor.

In de ontstane vacature ledenadministratie is nog niemand bereidt gevonden.

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij vice-voorzitter D. van der Woude.

11.   Mededelingen vanuit de Stichting GBB

12.   Rondvraag

13.   Sluiting

 

 

Alle leden van harte welkom.

 

Het bestuur

 

« Terug

@ Copyright 2008 Uitvaartvereniging Spijk