Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering 25-03-2008
Dinsdag 25-03-2008 was ons jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was net als andere jaren niet al te best, buiten het bestuur om waren 9  mensen op de vergadering afgekomen. Toch jammer als nagegaan wordt dat we als vereniging ruim 800 mensen van 18 jaar en ouder als lid hebben.
Een ledenvergadering is toch iets waar het bestuur kritisch onder de loep wordt gehouden door haar leden.
Zonodig teruggefloten wordt als er drastische wijzigingen op het spel staan.

De vergadering:
De vergadering werd om 20:00 uur geopend door de voorzitter D. van der Woude. Zoals gebruikelijk staan de vaste punten van de agenda vast.

Behandeling verslag ledenvergadering 27 maart 2007, jaarverslag secretaris over 2007, verslag en bevindingen kascommissie en uiteraard jaarverslag penningmeester we kunnen u mededelen dat het jaarverslag over 2007 een positief resultaat gaf van € 118,00. De Kascommissie heeft decharge verleend dit werd met applaus in ontvangst genomen. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten de heer F. Bultena, Beheer begraafplaats, dit vanwege het feit dat Fokko 2 termijnen van 5 jaar zitting in het bestuur heeft gehad. Statutair gezien is het dan tijd voor vervanging. Ook de heer D. van der Woude, ledenadministratie en tijdelijk voorzitter,  werd toegesproken door het bestuur voor zijn inbreng bij de uitvaartvereniging over de afgelopen 10 jaar.
Th. J. Pastoor werd na afwezigheid van een jaar weer gekozen tot voorzitter
De functie van ledenadministratie is geen geschikte kandidaat bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.
Statutair gezien heeft het bestuur het recht om zich te laten bij staan door deskundigen buiten het bestuur om. Zodoende wordt de ledenadministratie het komend jaar uitgevoerd door D. van der Woude.

Niet alleen de uitvaartvereniging heeft een probleem met het vinden van bestuursleden. Het is een algemeen probleem dat mensen zich steeds minder beschikbaar stellen tot bestuurstaken.

Na het nuttigen van een hapje en een drankje werd de vergadering in een afgesloten door de voorzitter. Met dank voor een ieder zijn of haar inbreng en een welkom thuis.

Verhoging contributie:
Tijdens de vergadering kwam ook het punt contributie verhoging aan de orde. Daar de voltallige vergadering akkoord is gegaan kan het bestuur u nu alvast melden dat, ook de uitvaartvereniging niet ontkomt aan verhoging van contributie. Met ingang van 2009 gaat voor een alleenstaande de prijs van 16,-- naar 18,-- euro en voor een gezin van 32,-- naar 36,-- euro. De laatste verhoging was in het jaar 2004 dus dit valt nog mee.  

 

« Terug

@ Copyright 2008 Uitvaartvereniging Spijk