Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering 27-03-2012
Dinsdag 27-03-2012 was ons jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was net als andere jaren niet al te best, buiten het bestuur om waren 11 mensen op de vergadering afgekomen. Echt zonder functie of binding waren er 3 personen die ook nog eens 3 kwartier moesten rijden. Toch jammer als nagegaan wordt dat we als vereniging ruim 800 mensen van 18 jaar en ouder als lid hebben.
Een ledenvergadering is toch iets waar het bestuur kritisch onder de loep wordt gehouden door haar leden.
Zonodig teruggefloten wordt als er drastische wijzigingen op het spel staan.

De vergadering:
De vergadering werd om 20:00 uur geopend door de voorzitter Th. Pastoor. Zoals gebruikelijk staan de vaste punten van de agenda vast.

Behandeling verslag ledenvergadering 31 maart 2011(hier onderaan bijgevoegd), jaarverslag secretaris over 2011, verslag en bevindingen kascommissie en uiteraard jaarverslag penningmeester we kunnen u mededelen dat het jaarverslag over 2011 een positief resultaat gaf van € 1.360,00. De Kascommissie heeft decharge verleend dit werd met applaus in ontvangst genomen. Verkiezing bestuurslid, Bert van Dijken, de penningmeester van de vereniging was aftredend en herkiesbaar. Er had zich niemand als kandidaat gemeld. Bert is bereid om nog een periode van 5 jaar als bestuurslid aan te blijven.

Niet alleen de uitvaartvereniging heeft een probleem met het vinden van bestuursleden. Het is een algemeen probleem dat mensen zich steeds minder beschikbaar stellen tot bestuurstaken.

Na het nuttigen van een hapje en een drankje werd de vergadering afgesloten door de voorzitter. Met dank voor een ieder zijn of haar inbreng en een welkom thuis.

Verhoging contributie:
Tijdens de vergadering kwam ook het punt contributie verhoging aan de orde. Dit dient enig uitleg. Boven de 6 uitvaartverenigingen van voormalig Gemeente Bierum, staat een eigen stichting genaamd Stichting GBB.
Deze stichting heeft een onderhoudsman in dienst welke de 5 begraafplaatsen te weten, Holwierde, Bierum, Godlinze, Losdorp en Spijk in onderhoud heeft. Behalve het delven van graven, het maaien van gras, knippen van de heg en onkruidbestrijding.
Van de contributie wat ieder lid van 18 jaar en ouder aan de verenging betaald, € 18,-- gaat op dit moment € 9,25 naar Stichting GBB.  De begroting van Stichting GBB laat over 2012 een tekort zien van ruim € 2.200,--. Om dit op te vangen is de afdracht van de verenigingen verhoogd van € 9,25 naar € 11,--.
Met algemene stemmen is tijdens de jaarvergadering van de Stichting GBB aangenomen, om de verdeling van afdracht en eigen geld op fifty fifty te houden.

Daarom is het volgend voorstel ter tafel gekomen wat elke vereniging tijdens hun ledenvergadering ter tafel moet laten komen.

Afdracht van vereniging naar de Stichting GBB ingaande 2013 van € 9,25 naar € 11,--

Contributieverhoging voor de leden ingaande 2013 van € 18,-- naar € 20,--

Contributieverhoging voor de leden ingaande 2014 van € 20,-- naar € 22,--

 

De voltallige vergadering is hier mee akkoord gegaan.  

 

Notulen ledenvergadering van de uitvaartvereniging Spijk gehouden 31 maart 2011
in gebouw “Pro Rege” te Spijk
. 

1 Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
  Hij geeft aan dat het tot tevredenheid stemt dat er een volle zaal is.
  Er zijn buiten het bestuur 11 leden aanwezig (3 vrouwen en 8 mannen). 

2 Mededelingen/ vaststellen agenda en ingekomen stukken.
   De agenda wordt onveranderd vastgesteld, wel wordt de pauze toegevoegd als punt 8a aan de agenda.
   De voorzitter deelt mee, dat in de vacature van een drager dhr. M. Sietsema is benoemd
   Er zijn geen ingekomen stukken voor deze ledenvergadering. 

3 Behandeling en vaststellen van het verslag van de ledenvergadering 30 maart 2010.
 
 Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris en de voorzitter bedankt deze voor het
   uitgebreide verslag.
   Nav het verslag wordt de opmerking gemaakt over de in het genoemde verslag van hinder
   van paarden en geluid van draaiende motoren van tractoren.
   De voorzitter zal met de desbetrefende persoon in contact treden en op een fatsoenlijke
   manier vragen om de (zondag)rust enigszins  in acht te nemen.
   Dhr Bultena geeft aan dat er nog geen uitspraak is over de boeken van 150 jaar
   begraafplaats.
   Dit is vorig jaar niet afgehandeld maar zal in de eerstvolgende bestuursvergadering
   behandeld worden als agendapunt.
   Vraag van dhr Sonneveld of er vazen verstrekt worden door de uitv.vereniging. De
   voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Hier dienen de families zelf in te voorzien.
   Tevens is het zo dat ze nogal windgevoelig zijn en stuk vallen met gevolg scherven die
   weer opgeruimd moeten worden. 

4 Jaarverslag over het jaar 2010.
   Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris.
   Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en de voorzitter bedankt de secretaris voor
   het verslag.  

5 Gedenken overledenen.
  
De overledenen van 2010 worden herdacht middels een minuut stilte die in acht wordt
   genomen door de aanwezige leden.
 

6 Verslag jaarrekening penningmeester over 2010
  
Het verslag geeft geen aanleiding tot grote veranderingen t.o.v. het jaar 2009.
  
Er heeft wel een mutatie van € 10.000 plaats gevonden voor reserve onderhoud graven.
 
 Een vraag van dhr. Sonneveld n.a.v. een opmerking van de penningmeester dat sinds kort de
   kosten van een begrafenis niet meer afgetrokken kunnen worden bij de belastingdienst,

  
wordt bevestigend beantwoord.
 
Verder wordt per pagina een  toelichting gegeven op het verslag.
   De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn jaarrekening. 

7 Verslag en bevindingen kascommissie.
   De woordvoerder van de commissie noemt dat er in de jaarrekening enkele
  “schoonheidsfoutjes”aanwezig zijn maar niet dusdanig dat er geen decharge verleend kan
   worden. Waarvan akte.

8 Verkiezing kascommissie.
   Aftredend als kascommissie lid is dhr. F. Bultena.
   Om een nieuw kascommissie lid te benoemen moet normaal via stembriefjes een gekozen
   worden, maar dhr P.van Dam geeft zich mondeling op om zitting te nemen in de kommissie.
   Dit wordt met applaus beantwoordt.
   De kommissie bestaat uit de volgende personen.
   1  Dhr K. v.d. Woude
   2  Mevr. M. van Dam
   3  Dhr. P. van Dam (reserve).  

 8a Pauze 

 9 Voorstel verhoging dienstenpakket.
     De penningmeesters van de stichting doen een voorstel naar de verenigingen om het
    dienstenpakket voor iemand die elders wordt begraven de vegoeding te verhogen van
    €  450,- naar € 500.-
     Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen door de vergadering. 

10 Verkiezing bestuursleden.
      Dhr G.R. Dijkhuizen is aftredend en herkiesbaar.
     De voorzitter deelt mee dat er geen tegenkandidaten zich gemeld hebben.
      Hij deelt mee dat dhr Dijkhuizen te kennen heeft gegeven dat hij nog 1 jaar door gaat,
      zodat er voldoende tijd is om in alle rust een nieuw bestuurslid te zoeken.
      De lesden kunnen zich hier wel in vinden en dus dhr. Dijkhuizen benoemd voor 1 jaar. 

11 Stichtingszaken.
     Het afgelopen jaar zijn er veel investeringen gedaan. Diverse zaken zijn door de leden
     betaald (via contributie) en tevens gedeeltelijk  met subsidie.
     Er is ongeveer voor € 7000,- ge´nvesteerd. En tevens wordt de loonkostensubsidie
     ge´nvesteerd.
     Alle dragers hebben in de loop van 2010 nieuwe kleding gekregen. Dit is 15 november
     overgedragen naar de dragers met de pers er bij.
     Er zijn binnen de stichting 38 begrafenissen in 2010 geweest, wat best veel is.
     Monuta heeft een formulier ontwikkeld voor op- of aanmerkingen. Indien er sprake is van
     van een of meerdere items dan wordt dit doorgegeven aan de desbetreffende vereniging.
     Vraag dhr P. Dijkhuis hoeveel wordt afgedragen aan de stichting.
     De voorzitter antwoordt voor wat Spijk betreft er 850 leden zijn en dat van de contributie
     € 9.25 per lid naar de stichting gaat.
     Verder wordt gevraagd hoe de dragers worden ingezet binnen de stichting.
     De voorzitter antwoordt dat voor Spijk de eigen dragers worden ingezet. 

12 Rondvraag.
     B. van Dijken vraagt of de nieuwe aluminium schotten voldoen aan de verwachting.
     De voorzitter antwoordt dat dit perfect werkt.
     Dhr H. West vraagt of het overige mijnsteen nog verwerkt wordt, daar het geen mooi
     aanzicht is vanaf de weg. De voorzitter zegt dat dit nog verwerkt wordt.
     Dhr. E. Dijkstra vraagt of het busje van Ronnie (grafdelver/onderhoudsman) op de oprit
     van het gebouw van de duivenvereniging kan staan. Dit zal worden opgenomen met
     Ronnie.
     Dhr P. Dam vraagt wat er met zijn voorstel gedaan wordt aangaande potentiele dragers.
     De voorzitter zal deze mensen benaderen en aangeven dat er is voorzien in de vacature.
     N.a.v. de vraag van dhr. Sonneveld antwoordt de voorzitter dat het niet verplicht is om een
     grafmonument te plaatsen.
     Dhr vraagt of de rubber matten iets meer uit het zicht van de oprit kunnen worden gelegd.
    Als hint geeft hij aan dat ze eventueel naast de container gelegd kunnen worden. Dat
    gedeelte pad wordt volgens hem weinig gebruikt t.o.vak 1 ZZ.
    De voorzitter memoreert dat er een nieuw urnenveld aangelegd wordt naast vak 5 ZZ.
    N.a.v. een vraag van mevr. M. van Dam over het aanleggen van een strooiveldje, antwoordt
    de voorzitter dat ditl in de toekomst wel mogelijk wordt. 

13 Sluiting.
     De voorzitter zegt nogmaals dat het fijn is om een volle zaal te hebben, en dat het een
     goede vergadering was en sluit deze.
     Hij wenst iedereen wel thuis.

 

« Terug

@ Copyright 2012 Uitvaartvereniging Spijk