Nieuws van de Vereniging

LEDENVERGADERING  UITVAARTVERENIGING  S P IJ K

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging  Spijk”.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 27 maart 2014  in “ Pro Rege” te  Spijk.
Aanvang om 20.00 uur.

 

A G E N D A .

        1. Opening door de voorzitter dhr. Th. Pastoor.

        2. Mededeling en vaststelling agenda en ingekomen stukken.

        3. Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 26 maart 2013.

        4. Jaarverslag secretaris 2013.

        5. Gedenken van de overledenen van de leden U.V. Spijk.

        6. Jaarverslag penningmeester over 2013.

        7. Verslag en bevindingen kascommissie.

        8. Pauze.

        9. Verkiezing 2 nieuwe leden kascommissie.

     10. Verkiezing bestuurslid.
            Dhr. Th. Pastoor is aftredend en herkiesbaar.
            Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden,
            bij de secretaris dhr. G.R. Dijkhuizen, Nesweg 16, te Spijk.

     11. Mededelingen vanuit de Stichting.

     12. Rondvraag.

     13. Sluiting.

 

Alle leden van harte welkom.

Het Bestuur. 

« Terug

@ Copyright 2014 Uitvaartvereniging Spijk