Nieuws van de Vereniging

LEDENVERGADERING  UITVAARTVERENIGING  S P IJ K

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging  Spijk”.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 26 maart 2015  in “ Pro Rege” te  Spijk.
Aanvang om 20.00 uur.

 

A G E N D A .

        1. Opening door de voorzitter dhr. Th. Pastoor.

        2. Mededeling en vaststelling agenda en ingekomen stukken.

        3. Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 27 maart 2014.

        4. Jaarverslag secretaris 2014.

        5. Gedenken van de overledenen in 2014 die lid waren van U.V. Spijk.

        6. Jaarverslag penningmeester over 2014.

        7. Verslag en bevindingen kascommissie.

        8. Pauze.

        9. Verkiezing 2 nieuwe leden kascommissie.

     10. Verkiezing bestuurslid.
            Dhr. D. van der Woude is aftredend en herkiesbaar.
            Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden,
            bij de secretaris dhr. G.R. Dijkhuizen, Nesweg 16, te Spijk.

     11. Mededelingen vanuit de Stichting.

     12. Rondvraag.

     13. Sluiting.

 

Alle leden van harte welkom.

Het Bestuur. 

« Terug

@ Copyright 2015 Uitvaartvereniging Spijk