Nieuws van de Vereniging

LEDENVERGADERING  UITVAARTVERENIGING  S P IJ K

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging  Spijk”.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 31 maart 2016  in “ Pro Rege” te  Spijk.
Aanvang om 20.00 uur.

 

A G E N D A .

        1. Opening door de voorzitter dhr. Th. Pastoor.

        2. Mededeling en vaststelling agenda en ingekomen stukken.

        3. Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 26 maart 2015.

        4. Jaarverslag secretaris 2015.

        5. Gedenken van de overledenen in 2015 die lid waren van U.V. Spijk.

        6. Jaarverslag penningmeester over 2015.

        7. Verslag en bevindingen kascommissie.

        8. Pauze.

        9. Verkiezing leden kascommissie.

     10. Voorstel wijziging vergoedingspakket, kosten grafdelven uit het pakket.

     11. Voorstel verhoging kosten rechten.

     12. Mededeling tarievenverhoging grafonderhoud.

     13. Verkiezing bestuursleden:
                               aftredend en niet herkiesbaar:                                            G.R. Dijkhuizen
                                                                                                                               T. Stoppels                                                                                                                    

                               Het Bestuur stelt de volgende kandidaten aan u voor:      K.T. Dijkhuizen
                                                                                                                               K. van der Woude


            Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden,
            bij de Voorzitter Th. J. Pastoor.

     14. Mededelingen vanuit de Stichting GBB.

     15. Rondvraag.

     16. Sluiting.

 

Alle leden van harte welkom.

Het Bestuur. 

 

Om enige duidelijkheid te geven voor wat betreft punt 10 het volgende. Tot 2016 had de Stichting GBB, dit zijn de gezamenlijke begraafplaatsen in de voormalige Gemeente Bierum een eigen onderhoudsman in dienst. Vanaf dit jaar zal het onderhoud inclusief het delven van een graf worden uitbesteed aan een groenvoorzienings bedrijf.

Daar dit kosten verhogend zal gaan uitvallen komt er een voorstel om het delven van een graf uit het dienstenpakket te halen.
Dit om te voorkomen dat er een verhoging van de contributie komt.
De kosten voor het delven van een graf wordt dan bij de nabestaanden neergelegd.

Dit wil zeggen tot op heden had een lid bij overlijden de volgende rechten:

* Een voorganger
* 4 dragers
* Klokluiden
* Grafdelven
* Rouwauto, dit betreft de laatste rit naar de begraafplaats.
 

Punt 11 gaat over het aankoop van een graf, oftewel kosten voor het verkrijgen van een recht op een graf, op de begraafplaats van Spijk, dit geldt alleen voor leden.

De kosten zijn op dit moment € 500,--.
Tijdens de vergadering komt er een voorstel om dit gelijk per 1 april aanstaande te verhogen naar € 600,--
De kosten voor het recht op een urnen graf gaat van € 250,-- naar € 350,--.

Ook de kosten van Niet-Leden die begraven willen worden op de begraafplaats in Spijk wordt verhoogd:
Op dit moment bedraagt dit € 2.600,-- (inclusief grafdelven) en wordt verhoogd naar € 2.750,-- (exclusief grafdelven)
Hetzelfde voor een Niet-Lid voor een urnengraf, dit gaat van € 1.100,-- naar € 1.250,--
 

Daarnaast wordt er bij punt 12 een mededeling gedaan om het grafonderhoud direct te verhogen.
De reden om dit in te voeren ligt gelegen in het feit dat een gedeelte van de rente opbrengsten naar onderhoudsreserve graven gaat.
Doordat de rente stand de laatste jaren zeer laag ligt en de reserves van het onderhoud op peil te houden is besloten om de kosten te verhogen.

* Urnenmonumenten geplaatst op het urnenveld ..............van € 175,--    naar    350,--
* Kopstukken ( met alleen een voetband).......................... van € 275,--   naar     550,--
* Kopstukken met spatplaat of omranding.........................van € 325,--   naar      650,--
* Monument met enkele zerk...............................................van € 300,--    naar     600,-- 
* Monument met 2 zerken....................................................van € 500,--    naar 1.000,--
* Enkel volledig monument met kopstuk.............................van € 375,--   naar    750,--
* Dubbel volledig monument met kopstuk..........................van € 650,--   naar 1.300,--
* Kinderen monumenten  bestaand uit een kopstuk.........van € 175,--   naar     350,--
* Kinderen monumenten volledige bedekking...................van € 250,--   naar     500,-- 

« Terug

@ Copyright 2016 Uitvaartvereniging Spijk