Nieuws van de Vereniging

Jaarverslag over het jaar 2015 van de “Uitvaartvereniging Spijk”

Geachte aanwezigen,

Wij doen een terugblik op het jaar 2015, welke al weer een paar maanden achter ons ligt. Er hebben,zoals gewoonlijk, het afgelopen jaar weer diverse activiteiten plaats gevonden binnen de uitvaartvereniging Spijk. Het afgelopen jaar is het bestuur vier keer bijeen geweest.
De meest besproken onderwerpen zijn geweest de uitbreiding van de begraafplaats, beheer en onderhoud begraafplaats, ledenadministratie en contributie inning. Verder hebben we een discussie gevoerd over een toekomstvisie begraafplaatsen en verenigingen in de oud gemeente Bierum.

De ledenvergadering werd gehouden op 26 maart 2015.

Op 4 mei 2015 heeft de jaarlijkse  dodenherdenking plaats gevonden op de begraafplaats bij het monument van de gevallen slachtoffers  ten gevolge van de munitieramp in juni 1945.

Activiteiten aangaande de begraafplaats.

In mei heeft de schouw plaats gevonden op de begraafplaats en is een inventarisatie gemaakt van grafmonumenten die in aanmerking komen voor onderhoud. Deze monumenten worden van een sticker voorzien. Wel zijn er steeds minder monumenten die in vervallen staat verkeren. Het heeft in de loop der jaren toch zijn nut gehad om de nabestaanden te attenderen op de staat van de monumenten.
In het verslagjaar zijn de daarvoor in aanmerking komende monumenten gereinigd met milieuvriendelijke middelen. Op verzoek van families is aan monumenten klein herstelwerk uitgevoerd.

De uitbreiding van de begraafplaats staat weer op de agenda bij de gemeente Delfzijl. Met de gebiedsregisseur zijn constructieve afspraken gemaakt. Het gehele uitbreidingstraject staat in verbinding met de vaststelling van het bestemminsplan Spijk centrum. Dit plan moet begin 2018 worden vastgesteld. Ter realisatie van de uitbreiding van de begraafplaats moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Er zijn in het jaar 2015 18 uitvaarten uitgevoerd. De namen van de overledenen in 2015, waarvan de uitvaart in Spijk is verzorgd, luiden als volgt:
Mevr.Geesina Dijkman-Brontsema 

94 jaar

 
Dhr. Jan Veldman

86 jaar

Dhr. Anton Stoppels

85 jaar

Mevr.Kornelia Flikkema-Pettinga

91 jaar

Dhr. Jurjen Hendrik Jensema  

89 jaar

Dhr. Jozua Kattenberg

57 jaar

Dhr. Albert Jan Ebel Westing

67 jaar

Dhr Meeuwes Sonneveld

91 jaar

Mevr. Alida Kuil-Pastoor

91 jaar

Dhr. Popko Jan Wiersema

92 jaar

Dhr Andries Stoppels

89 jaar

Mevr. Maria C. Wiertsema.

66 jaar

Dhr. Piet Baar. 

 82 jaar

Mevr.Henderika Bronsema-Kok

104 jaar

Dhr. Jan de Haan.

90 jaar

Voor 1 lid is de uitvaart verzorgd in Appingedam:

Dhr. Klaas M. Vegter 

89 jaar 

 

2  leden zijn gecremeerd:

Dhr. F. Bakker

65 jaar

 
Dhr. P. Heun 

67 jaar

Toekomst uitvaartverenigingen in de oud gemeente Bierum (GBB):
Binnen de besturen van de aangesloten verenigingen leeft zorg over het voortbestaan van de verenigingen in de huidige vorm. Dit heeft alles te maken met het niet kunnen vinden van bestuursleden. Bij de andere verenigingen ontbreekt het veelal aan voldoende bestuurskracht. Sommige verenigingen worden te klein door het sterk teruglopend ledental met alle negatieve financiŽle gevolgen van dien. In het Spijk hebben we gelukkig nog een tweetal kandidaten kunnen vinden die bereid zijn in het bestuur te treden. Hier zijn we dan ook heel blij mee. Ons ledental loopt echter wel terug. Met de ledenwerfactie uitgevoerd door uitvaartverzekeringsmaatschappij Twenthe hopen we het ledental weer op het oude niveau te krijgen. In breder verband onderkennen wij de problematiek maar het treft uitvaartvereniging Spijk nog niet echt. Wel willen we de gezamenlijke gedachte uitdragen en actief meedenken naar een gerichte oplossing. Als bestuur stellen wij echter de belangen van onze leden voorop en zullen dit in de discussie ook voortdurend kenbaar maken.

Spijk, 22 februari 2016.

« Terug

@ Copyright 2016 Uitvaartvereniging Spijk